Gedragscode

De gedragscode van Bert Hoetmer Consultancy (hierna te noemen BHC) maakt expliciet wat opdrachtgevers kunnen verwachten.
1. Oriëntatie
1.1 Voor BHC staat bij de uitvoering van de opdracht het belang van de opdrachtgever centraal, tenzij dit belang in strijd is met de wet, de goede zeden dan wel met de onafhankelijkheid van BHC
2. Definities
2.1 Een ”organisatie- en beleidsadviesbureau” is een rechts- of natuurlijk persoon die in opdracht diensten op het gebied van organisatie- en beleidsadvies verleent. 3.2 “Organisatieadvies” en “beleidsadvies” is het ten behoeve van een opdrachtgever leveren van een bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van vraagstukken van bestuur, beleid, organiseren en functioneren, die zich binnen en/of met betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties voordoen. Deze dienstverlening geschiedt vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever.
2.3 De “opdrachtgever” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot opdracht door BHC is gesloten.
2.4 De “opdracht” is de overeenkomst, waarbij BHC met een opdrachtgever overeenkomt om ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever organisatie- en beleidsadvieswerkzaamheden te vervullen en waarin deze werkzaamheden zijn beschreven.
3. Integriteit, professionaliteit, onafhankelijkheid
3.1 Integriteit is een kernwaarde waarop BHC in zijn handelen kan worden aangesproken.BHC handelt integer als zij zich houden aan de aan de adviesrelatie verbonden geschreven en ongeschreven normen en wanneer zij geen oneigenlijk gebruik maken van hun bevoegdheden of positie. BHC verantwoord zich over zijn doen en laten bij het aangaan en uitvoeren van opdrachten.
3.2 BHC handelt ten opzichte van de opdracht en de opdrachtgever professioneel ,dat wil zeggen door eigener beweging de voor de opdracht nodige kennis, ervaring, persoonlijke eigenschappen (tezamen: deskundigheid) en werkcapaciteit in te schakelen.
3.3 BHC waarborgt de relationele onafhankelijkheid, dat wil zeggen de (perceptie van) onafhankelijkheid op basis van feitelijke relaties (materieel of immaterieel), waarbij loyaliteit aan de opdrachtgever en de tussen BHC en opdrachtgever overeengekomen doelen van de opdrachtuitvoering centraal staat. Openheid en transparantie geven in deze duidelijkheid over de mate van relationele onafhankelijkheid.
3.4 BHC verplicht zich ertoe de opdrachtgever op zijn handelwijze aan te spreken indien de opdrachtgever niet voldoet aan oprechtheid in de voorbesprekingen, een verantwoord opdrachtenbeleid, zorgvuldigheid in het verstrekken van informatie en betrouwbaarheid.
4. Deskundigheid en kwaliteit van de dienstverlening
4.1 BHC verplicht zich zijn (des)kundigheid en werkcapaciteit zo goed en doelmatig mogelijk in te zetten voor de uitvoering van de opdracht.
4.2 BHC aanvaardt een opdracht slechts indien hij daarvoor de benodigde (des)kundigheid bezit en kan inzetten.
4.3 BHC maakt in de offerte en/of de opdrachtformulering, de opdrachtgever duidelijk te maken wat deze in de specifieke opdrachtsituatie mag verwachten.
4.4 BHC dient er voor te zorgen dat de opdrachtgever aan zijn advies niet meer waarde hecht dan op grond van zijn (des)kundigheid en op grond van de in het kader van de opdracht te verrichten / verrichte werkzaamheden is gerechtvaardigd.
4.5 Bij de uitvoering van elke opdracht zorgt BHC er voor dat– indien noodzakelijk – derden ingeschakeld worden voor onderwerpen die specifiek zijn voor de opdracht en waarin HBC niet zelf de deskundige is, zorgt HBC ervoor dat de opdracht per onderscheiden onderwerp en in haar totaliteit conform de daaraan gestelde eisen verloopt.
5 Zorgvuldigheid en geheimhouding
5.1 HBC neemt zorgvuldigheid en geheimhouding in acht met betrekking tot informatie die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen.
5.2 In het algemeen geldt dat informatie die een vertrouwelijk karakter draagt, alleen dán mag worden gebruikt, indien het belang van de opdrachtuitvoering dit vordert dan wel wet of regelgeving daartoe verplicht. Bij het doorgeven van die informatie dient ervoor te worden gezorgd, dat deze niet naar de bron is te herleiden, tenzij daarvoor door de bron toestemming is gegeven of de informatie van algemene bekendheid is.
5.3 BHC is bij het uitvoeren van de opdracht terughoudend met het geven van oordelen over personen. Zo’n oordeel dient in functie te staan van de opdracht en wordt niet eerder gegeven dan nadat de betrokken persoon of personen door hoor en wederhoor hun mening of oordeel kenbaar hebben kunnen maken. Daarbij past een zorgvuldige afweging van enerzijds het belang van het individu en anderzijds dat van de opdrachtgever.
5.4 Slechts met toestemming van de opdrachtgever mogen herkenbare gegevens over de opdracht(gever) naar buiten worden gebracht, tenzij wet of regelgeving daartoe verplicht. Dit geldt ook voor publicaties over opdrachten waarin de opdrachtgever is te herkennen. In het geval dat ook personen herkenbaar zijn in het te verspreiden materiaal, dienen ook deze personen hieraan hun goedkeuring te verlenen, tenzij de gegevens van algemene bekendheid zijn.
5.5 BHC mag, indien het gaat om opdrachten waarbij zwaarwichtige conflicterende belangen, anders dan concurrentiele belangen, van opdrachtgevers in het geding zijn, een opdracht bij een concurrent van een of meer opdrachtgevers eerst dan aanvaarden, indien de desbetreffende opdrachtgevers van die situatie in kennis zijn gesteld en schriftelijk hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het aanvaarden van de nieuwe opdracht. Deze verplichting vervalt zodra meer dan één jaar is verstreken na afronding van de opdracht bij de eerdere opdrachtgever.
6 Opdrachtaanvaarding en -uitvoering
6.1 BHC treedt bij de aanvaarding van opdrachten tot organisatie-en beleidsadvies op als wederpartij van de opdrachtgever en draagt daardoor de verantwoordelijkheid voor een goede en doelmatige uitvoering van de opdracht.
6.2 Onverminderd deze eigen verantwoordelijkheid van BHC wordt de betrokken opdrachtuitvoerder in staat gesteld zijn of haar eigen professionele verantwoordelijkheid te nemen, zoals vastgelegd in de eventueel direct op de opdrachtuitvoerder van toepassing zijnde gedragscode voor de individuele beroepsuitoefening.
6.3 Alvorens een opdracht te aanvaarden, draagt BHC er zorg voor dat over de inhoud en de uitvoeringscondities van de opdracht schriftelijk wilsovereenstemming tot stand komt tussen de opdrachtgever en BHC.
6.4 BHC stelt zich alvorens een opdracht te aanvaarden, op de hoogte van de verwachtingen, context en het mandaat van de opdrachtgever.
6.5 BHC aanvaardt geen opdrachten, waarmee de opdrachtgever geen goede en doelmatige hulp kan worden geboden.
6.6 BHC aanvaardt geen opdracht en dient een reeds in uitvoering zijnde opdracht te beëindigen, indien de opdrachtgever onwettige doelstellingen nastreeft. HBC werkt niet mee aan het gebruik van onwettige methoden.
6.7 Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die wijziging van de overeenkomst noodzakelijk maken, zal BHC waarover tijdig overleg te plegen met de opdrachtgever. Resulterende wijzigingen in de overeenkomst worden schriftelijk vastgelegd.
6.8 BHC zal de uitvoering van de opdracht opschorten, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt (overmacht) of indien er met de opdrachtgever een onoplosbaar verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht moet worden uitgevoerd. Indien HBC zijn opdracht (eventueel voortijdig) beëindigt, doet hij dat op een voor de opdrachtgever zorgvuldige wijze.
6.9 BHC zal de opdrachtgever periodiek op de hoogte houden van de structurering, aanpak en voortgang van de uitvoering van de opdracht.
6.10 BHC spant zich naar beste vermogen in het resultaat dat bij de opdracht wordt beoogd, te bereiken (inspanningsverplichting). Het bereiken van dit resultaat wordt alleen dan gegarandeerd, indien BHC en de opdrachtgever vóór het aanvaarden van de opdracht overeenstemming bereiken over het te behalen resultaat en indien tussen partijen vaststaat dat de omschrijving van het te behalen resultaat slechts voor één uitleg vatbaar is en het resultaat objectief of interdisciplinair vaststelbaar is (resultaatverplichting).
6.11 BHC zal de documentatie van de door hem uitgevoerde opdracht minimaal vijf jaar bewaren. Er wordt voor gezorgd dat van zijn archief geen misbruik kan worden gemaakt. 7.12 BHC spant zich in voor de continuïteit van de opdrachtuitvoering in geval van het uitvallen van een opdrachtuitvoerder.
6.12BHC sluit een opdracht af met een verzoek aan de opdrachtgever om een schriftelijke of mondelinge evaluatie te geven van de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.
7. Honorering
7.1 BHC draagt zorg dat bij zowel het uitbrengen van een offerte als bij het factureren een honorarium aan te bieden / in rekening te brengen, er overeenstemming is met de te verrichten / verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden.
7.2 De bij de bepaling van het honorarium te hanteren grondslag wordt gevormd door de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten, tenzij hiervan, voorafgaand aan de opdracht, schriftelijk is afgeweken.
8 Netwerk inzet / Collegiale betrekkingen
8.1 BHC zal bij samenwerking aan een opdracht met andere organisatie- of beleidsadviseurs schriftelijk afspraken maken over elkaars bijdragen en verantwoordelijkheden.