Executive coaching

img_2688water.bmp 

Het in het turbulente veld van welzijn en leefbaarheid functioneren stelt hoge eisen aan het management van zowel de vragers (gemeenten, corporaties) als aanbieders. Men moet:

  • beleidsmatig koersvast, slagvaardig zijn
  • flexibel en innovatief kunnen opereren in een netwerk dat  sterk in beweging is en waar de coalities aan wisselingen onderhevig is zijn 
  • verantwoording afleggen
  • het personeel zo inspireren, sturen en faciliteren dat kwalitatief goede diensten geleverd worden.

Deze set van eisen manifesteert zich in de praktijk soms als een onontwarbare kluwen waarbij het zicht op de eigen positie, mogelijkheden en kwaliteiten niet meer scherp is. Managen lijkt dan wel marathon lopen. Wij bieden executive coaching aan om  de eigen situatie weer helder te krijgen, prioriteiten te stellen, knopen te ontwarren of door te hakken en weer opnieuw en positief in contact te komen met de eigen kwaliteiten en competenties. Hierbij wordt waar nodig ook een kader aangeboden waarbinnen nieuwe competenties en vaardigheden verworven of aangescherpt kunnen worden.